ความแตกต่างระหว่าง PAE และ NPAE

รายการอาจารย์มานพพบปัญหา 10 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ(PAE) และธุรกิจที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ(NPAE) โดย อ.มานพ สีเหลือง ความแตกต่างระหว่าง PAE และ NPAE #ความแตกตางระหวาง #PAE #และ #NPAE