[ad_1]
รายการอาจารย์มานพพบปัญหา 10 เรื่อง ความแตกต่างระหว่างธุรกิจที่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ(PAE) และธุรกิจที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ(NPAE) โดย อ.มานพ สีเหลือง

ความแตกต่างระหว่าง PAE และ NPAE
#ความแตกตางระหวาง #PAE #และ #NPAE

Related Post

12 thoughts on “ความแตกต่างระหว่าง PAE และ NPAE”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *