"ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು" ಮತ್ತು "ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರ" ಇದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ


expectation, ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಸಂಬಂಧ, relation, atte ಮವ ಗಂಡ

"ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು" ಮತ್ತು "ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರ" ಇದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
#quotನರಕಷಗಳquot #ಮತತ #quotಸಬಧದ #ಆಧರquot #ಇದರ #ನಡವನ #ವಯತಯಸ

One thought on “"ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು" ಮತ್ತು "ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರ" ಇದರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ

  • December 20, 2020 at 3:25 pm
    Permalink

    Very nicely and rightly said👏🏻👏🏻👍🏻

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *